1/2016-013-Kuzmisin

Posted on by

Kuzmišin Peter

doc. Ing. DrSc., Ekonomická fakulta, Katedra ekonomických teórií,

Technická univerzita v Košiciach

32 Němcovej Str., Košice, 040 01, Slovensko

Peter.Kuzmisin@tuke.sk

 

INDUSTRY 4.0 IN THE CONTEXT OF COMPETITIVENESS

 

Abstract: Industry 4.0 is known as a synonym for the fourth industrial revolution. It is the result of digitalization and continuation of reproduction processes automation. It brings a wide range of new trends in business and brings significant technical, economic and social changes. In these circumstances, the aim of the paper is an identification of socio-economic processes that are associated with Industry 4.0, focusing on the generalization of its context with their competitiveness at national and international level. The analytical part focuses on the nature and background of Industry 4.0., implications of related processes in the EU and their reflection in Slovakia in the form of the Intelligent industry concept for Slovakia. The application part focuses on the experience of the German economy, which is considered a leader in the field. As an incentive we consider a model of digital company and its implementation in practice. The main contribution is the finding that 4.0 Industry has the potential for many new jobs, opportunities and changes in many sectors. Companies will save time, increase efficiency and flexibility. For a new dimension of competitiveness, it is important knowledge that competitiveness will be determined by three key factors, namely social development through education and raising human capital, technological changes resulting from research and development and implementation of innovation and eco-efficiency of the industrial production development.

Keywords: Industry 4.0., Competitiveness, digital company, Internet of things.

JEL Classification: F23, L26, M11, O33

 

INDUSTRY 4.0 V KONTEXTE KONKURENCIESCHOPNOSTI

 

Abstrakt: Industry 4.0 je označovaná ako synonymum štvrtej priemyselnej revolúcie, je výsledkom digitalizácie a pokračovaním automatizácie reprodukčných procesov. Prináša celý rad nových trendov v podnikaní a znamená rozsiahle technické, ekonomické a spoločenské zmeny. V uvedených súvislostiach je cieľom príspevku identifikácia spoločensko-ekonomických procesov, ktoré sú spojené s Industry 4.0, pričom ťažiskom je zovšeobecniť ich kontext s konkurencieschopnosťou na národnej a nadnárodnej úrovni. Analytická časť sa zameriava na podstatu a východiská Industry 4.0, implikácie s tým spojených procesov v EÚ a ich odraz v podmienkach Slovenska v podobe Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko. Aplikačná časť sa zameriava najmä na skúsenosti z ekonomiky Nemecka, ktoré je považované za lídra v danej oblasti. Za podnetné považujeme aj zobrazenie modelu digitálny podnik a postup pri jeho implementácii v praxi. K hlavným výsledkom príspevku patrí zistenie, že Industry 4.0 má potenciál pre množstvo nových pracovných pozícií, príležitostí a zmien v mnohých odvetviach. Pre firmy bude znamenať úsporu času, zvýšenie efektivity a flexibility. Pre nový rozmer konkurencieschopnosti je dôležité poznanie, že konkurencieschopnosť bude určená tromi kľúčovými faktormi, ktorými sú spoločenský rozvoj prostredníctvom vzdelania a zvyšovania ľudského kapitálu, technologické zmeny vyplývajúce z výskumu a vývoja a zavádzania inovácií, a eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby.

Kľúčové slová: Industry 4.0., konkurencieschopnosť, digitálny podnik, internet vecí

 

Príspevok je účasťou riešenia projektu VEGA 1/0961/16: „Ekonomické súvislosti a perspektívy účasti Slovenskej republiky na fragmentácii produkč-ných aktivít v rámci globálneho hodnotového reťazca“.

 

Bibliography

 

Cesta k Industry 4.0. Spôsob prístupu: http://www.sova.sk/sk/riesenia/industry-40

INDUSTRIE 4.0 IN DEUTSCHLAND 2014. Spôsob prístupu: http://www.eplan.download/fileadmin/data/de/diverses/Studie_Industrie_4.0_in_Deutschland_2014.pdf#no_cookie_warn

INDUSTRIE 4.0 IN DEUTSCHLAND 2015. Spôsob prístupu: http://www.eplan.download/fileadmin/data/de/2016/diverse/IDC_Executive_Brief_Industrie_4.0.PDF

www.ipaslovakia.sk

http://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/digitalny-podnik-2016.html

http://www.kosturiak.com/2016/02/25/priemyselna-revolucia-uz-zase/

http://www.kosturiak.com/2015/10/17/uvahy-o-buducnosti/ b/

http://www.kosturiak.com/tag/industrie-4-0/ c/

LUPTÁČIK, M. 2016. Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja. Bratislava, EU. Spôsob prístupu: http://mot.sk/media/2016/03/Studia_Sprac_Priem.pdf

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV. Stav iniciatívy Inovácia v Únii 2012 – urýchľujúca zmena. Spôsob prístupu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0149&from=SK

http://spravy.pravda.sk/tlac/390652-priemysel-4-0-laka-pojde-nan-900-miliard-usd/

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

http://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/383114-robot-berie-pracu-alebo-daruje-slobodu/