1/2016-040-Zavadska

Posted on by

Závadská Zuzana

Ing., PhD.,

Ekonomická fakulta UMB,

Inštitút manažérskych systémov

910/8 Francisciho Str., Poprad, 058 01, Slovensko

zuzana.zavadska@umb.sk

 

Korenková Veronika

Bc.,

Ekonomická fakulta UMB,

Inštitút manažérskych systémov

910/8 Francisciho Str., Poprad, 058 01, Slovensko

veronika.korenkova@gmail.com

 

Szczepańska-Woszczyna Katarzyna

Prof. nadzw. dr.,

Department of Management,

University of Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, 41-300, Poland

kszczepanska@wsb.edu.pl

 

IDENTIFICATION OF THE PRODUCTION PROCESSES’

INNOVATION POTENTIAL

 

Abstract: Innovations in production processes are related to important changes in methods that focus directly on the production process, or to the individual parts, such as maintenance and retyping process. Process of introducting innovative methods into practice is connected with production of high quality product in shorter production time, and of course with lower costs. The main source of innovation potential is represented by skilled workforce, that is not only focused on the implementation of new knowledge in production, but also emphasize the importance of keeping it and improving it. Innovative methods such as TPM and SMED techniques, are contributing to more efficient production process by improvement and elimination of waste in utility works. SMED method is based on the elimination of delays in the process of retyping the production facilities. TPM concept deals with the application of innovative methods and techniques on the maintenance, through which it is possible to review the overall efficiency of production facilities.

Keywords: innovation potential, production processes, TPM, SMED, maintenance, time losses.

JEL Classification: M11

 

IDENTIFIKÁCIA INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

VÝROBNÝCH PROCESOV

 

Abstrakt: Inovácie v oblasti výrobných procesov sa týkajú významných zmien v metódach, ktoré sa sústredia priamo na výrobný proces, alebo na jeho jednotlivé súčasti, medzi ktoré zaraďujeme napríklad údržbu a pretypovanie výrobných zariadení. Zavedenie inovatívnych metód do podnikovej praxe sa spája s produkciou kvalitnejších výrobkov, s kratším časom výroby a v neposlednom rade aj s nižšími nákladmi. Hlavný zdroj inovačného potenciálu predstavuje kvalifikovaná pracovná sila, ktorá nie je orientovaná len na implementáciu nových znalostí vo výrobe, ale dbá o ich dodržiavanie a zlepšovanie. Inovatívnymi metódami, medzi ktoré zaraďujeme metódy TPM a SMED sa prispieva k zefektívneniu výrobného procesu prostredníctvom celkového zlepšenia a odstránenia foriem plytvania z obslužných procesov. Metóda SMED sa zameriava na elimináciu časových strát pri pretypovaní výrobných zariadení. Koncept TPM sa zaoberá aplikáciou inovatívnych postupov a techník v oblasti údržby, prostredníctvom ktorých je možné zhodnotiť celkovú efektívnosť výrobných zariadení.

Kľúčové slová inovačný potenciál, výrobné procesy, TPM, SMED, údržba, časové straty.

 

Bibliography

 

BOLEDOVIČ, Ľ. a kol., 2012. Totálne produktívna údržba: TPM [študijný materiál]. Žilina: IPA Slovakia, 2012. 47 s.

BOLEDOVIČ, Ľ., BURIETA, J., KORMANEC, P., 2012. Úvod do TPM: celková efektivita zariadenia a jej zlepšovanie [školenie koordinátorov TPM]. Žilina: IPA Slovakia, 22.2. – 9.3. 2012.

HUDEC, O. a kol., 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117-4.

JUROVÁ, M., 2001. Řízení výroby. Brno: Vysoké učení technické v Brne, 2001. 205 s. ISBN 80-214-2031-6.

KEŘKOVSKÝ, M., VALSA, O., 2012. Moderní přístupy k řízení výroby. 3. dopleněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 176 s. ISBN 978-80-7179-319-9.

KORMANEC, P., 2013. Ako dosiahnuť radikálnu zmenu času v procese pretypovania výrobných zariadení. In Průmyslové inženýrství, roč. 2013, 2013, č. 3. ISSN 1803-7593, s. 44.

KORMANEC, P. a kol., 2008. SMED [študijný materiál]. Žilina: IPA Slovakia, 2008. 42 s

KOŠTURIAK, J. CHAĽ, J., 2008. Inovace – Vaše konkurenční výhoda! Brno: Computer press, 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.

KOŠTURIAK, J. a kol., 2006. Štíhly a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. 237 s. ISBN 80-86851-38-9.

LEFLAR, J. A. 2001. Practical TPM: Successful Equipment Management at Agilent Technologies. Portland. Or: Productivity Press, 2001. 384 s. ISBN 1-56327-242-3.

LEŠČIŠIN, M., STERN, J., DUPAĽ, A., 2008. Manažment výroby. Bratislava: SPRINT, 2008. 325 s. ISBN 978-80-89355-00-6.

LIKER, J. K., 2010. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Praha: Managemet Press, 2010. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.

RYBANSKÝ, R., DRAHŇOVSKÝ, J., 2009. Manažment výroby I. Trnava: AlumniPress, 2009. 244 s. ISBN 978-80-8096-084-1.

SYNEK, M. a kol., 2000. Manažerska ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2001. 480 s. ISBN 80-247-9069-6.

ZÁVADSKÝ, J. a kol., 2012. Manažment III. Bratislava: Iura Edition, 2012. 176 s. ISBN 987-80-8078-512-3.