1/2016-066-Nedeliakova

Posted on by


Nedeliaková Eva

doc. Ing., PhD.,

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,

Žilinská univerzita v Žiline

1 Univerzitná Str., Žilina, 010 26, Slovensko

eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk

 

Panák Michal

Ing.,

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,

Žilinská univerzita v Žiline

1 Univerzitná Str., Žilina, 010 26, Slovensko

michal.panak@fpedas.uniza.sk

 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DYNAMIC QUALITY

MODELS APPLICATION IN TRANSPORT SERVICES

 

Abstract: The quality of services is currently topical issue because of the social-wide view of the transport market, where many problems arise. Dynamic quality models are a good option to increase the quality of services, they enable the transparent monitoring. The paper deals with the application of these innovative approaches in transport services, with the simplified examples in railway transport. Dynamic models are versatile, usable in different business areas in transport services.

Keywords: transport service, innovation, quality, management, dynamic models.

JEL Classification: O22, O32, C61

 

INOVATÍVNE PRÍSTUPY APLIKÁCIE DYNAMICKÝCH

MODELOV KVALITY V MANAŽMENTE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 

Abstrakt: Kvalita dopravných služieb je v súčasnosti aktuálnou problematikou, nakoľko z celospoločenského hľadiska na dopravnom trhu vznikajú mnohé problémy. Dynamické modely kvality sú vhodnou možnosťou zvýšenia kvality služieb, pretože umožňujú jej prehľadné monitorovanie. Príspevok sa zaoberá aplikáciou týchto inovatívnych prístupov v dopravných službách, s uvedením zjednodušených príkladov v železničnej doprave. Dynamické modely sú univerzálne, využiteľné v rôznych oblastiach podnikania v dopravných službách.

Kľúčové slová: dopravná služba, inovácia, kvalita, manažment, dynamické modely

 

Bibliography

 

DRUCKER, P. F., 1999. Management Challenges for the 21st Century. New York: HarperCollins Publishers, Inc. ISBN 978-0060833459.

NEDELIAKOVÁ E. et al., 2015a. Innovative approaches in system of teaching management in the study program Railway transport with a focus on application the dynamic quality models in the railway transport: KEGA 026ŽU-4/2015. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.

MAJERČÁK, J. NEDELIAK, I., 2010. Praktické skúsenosti z modelovania informačných systémov a business procesov. In: 6th Forum of rail transport, Bratislava, s. 81-84, ISBN 978-80-88973-59-1.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2013. Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo. ISBN 978-80-554-0817-0.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2015b. Rail Transport Management. Bratislava: DOLIS. ISBN 978-80-8181-040-4.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2015c. Transport Service Quality Assessment Methods. Bratislava: DOLIS. ISBN 978-80-8181-047-3.

SEKULOVÁ, J. NEDELIAK, I., 2013. Využitie modelu GAP pri poskytovaní prepravných služieb v železničnej nákladnej preprave. In: Perner´s Contacts, roč. 8, č. 4, s. 67-75, ISSN 1801-674X.