1/2016-074-Satanova

Posted on by

Šatanová Anna

Prof. Ing. CSc.,

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov,

1 Duchnovičovo námestie Str., Prešov, 080 01 Slovakia

satanova@ismpo.sk

 

QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY CONTROLLING

IN SLOVAKIA

(BY THE EXAMPLE OF WOOD-PROCESSING INDUSTRY)

 

Abstract: Quality controlling is a subsystem of the corporate controlling, which is also supporting the quality management aimed to costs minimizing, quality improvement and thereby the customers satisfaction. The first part of the article is giving the currently used theoretical approach to the quality controlling. The second part shows the results of questionnaire survey aimed to find out the degree of understanding and performance of the quality controlling in wood-processing companies in Slovakia. The third part is aimed to the quality control concept design for wood processing industry. The presented solution provides the identification, monitoring and registration of quality-related costs and the related identification of bottle-neck points in the fabrication process. This may result in quality, performance and efficiency improvement of the company internal processes.

Keywords: quality, quality management, process, performance, efficiency, quality-related costs, quality controlling, questionnnaire survey.

JEL Classication: M21

 

MANAŽÉRSTVO KVALITY A CONTROLLING KVALITY

NA SLOVENSKU

(NA PRIKLADE  DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU)

 

Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou uplatňovania controllingu kvality v podnikoch drevospracujúceho priemyslu /DSP/ na Slovensku. Controlling kvality je subsystém podnikového controllingu a tiež podporným nástrojom manažérstva kvality, zameraného na minimalizáciu nákladov, na zlepšovanie kvality a tým aj spokojnosti zákazníka. V prvej časti článku je prezentovaný súčasný stav teoretických prístupov v oblasti controllingu kvality. Druhá časť prezentuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo určiť mieru porozumenia a realizácie controllingu kvality v podnikoch DSP na Slovensku. Tretia časť príspevku je zameraná na návrh koncepcie controllingu kvality pre podniky DSP. Prínosom navrhovaného riešenia je identifikácia, sledovanie a evidencia nákladov na kvalitu a s tým spojené odhaľovanie úzkych miest vo výrobe, čo môže viesť k zlepšeniu kvality, výkonnosti a účinnosti podnikových procesov.

Kľúčové slová: kvalita, manažérstvo kvality, proces, výkonnosť, účinnosť, náklady na kvalitu, controlling kvality, dotazníkový prieskum.

 

Bibliography

 

ALBER, S., 2003. Process management as base of quality, enviroment and risk management. Kvalita, 3/2003, 4-8, Journal of the Slovak Society of Quality Management, ISSN 1335-9231

BARAN, D., 2001. Podnikový controlling. Bratislava: Vydavateľstvo STU. ISBN 80-227-1558-1.

BRABEC, D., KYMLIČKA, P., 1996. Controlling: nástroj efektívneho řízení podniku. Moderní řízení, 96, č.5, s. 36-38.

BS 6143 Guide to the Economics of Quality. 1992. Part 1.: Process Cost Model. London, BSI 1992.

ESCHENBACH, R., et. al., 2000. Controlling. Praha: Aspi Publishing. ISBN 80-85963-86-8.

FOLTÍNOVÁ, A., 2009. Nákladový controlling. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o. ISBN 978-80-8078-286-03.

HANSEN, W., KAMISKE, G., F., 2003. Qualitätsmanagement. Digitale Fachbibliothek. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH, 2003. ISBN 3-936608-48-2.

HOLÍKOVÁ, M., 2010. Možnosti uplatnenia controllingu kvality v podmienkach drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. 127 s.

HORVÁTH & PARTNER, 1997. Qualitätscontrolling. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH. ISBN 3-7910-1148-0.

JURAN, J. M., 1962. Quality planning and analysis. New York: McGraw Hill.

LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ, R., 2001. Manažérstvo kvality. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave. ISBN 80-227-1586-7.

MANN, R., MAYER, E., 1992. Controlling. Průmysl a obchod, Praha: Profit, a.s. 1992.

MATEIDES, A., STRAŠÍK, A. (2004): Manažérstvo kvality. Banská Bystrica: EF UMB. ISBN 80-8055-906-6.

NEDELIAKOVÁ, E., SEKULOVÁ, J., NEDELIAK, I., MAJERČÁK, P., 2014. Services in railway passenger transport and its evaluation by dynamic models. Transport means 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. p. 227-230.

NEDELIAKOVÁ, E., DOLINAYOVÁ, A., GAŠPARÍK, J., 2010. Methodology of transport regulation in the Slovak Republic. Periodica Polytechnica: Transportation Engineering. Vol. 38, No. 1, p. 37-43.

NENADÁL, J., 1995. Ekonomika jakosti v praxi. Žilina: MASM. ISBN 80-85348-26-8.

NENADÁL, J. (2001): Meření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-054-6.

Potkány, M., 2008. Personnel outsourcing processes. Ekonomie a management: vědecký ekonomický časopis, 11, č. 4, s. 53-62.

Potkány, M., Hajduková, A., Teplická, K., 2012. Target costing calculation in the woodworking industry to support demand at the time of global recession. Drewno = Wood, 55, No. 187, p.89 -104.

SASSE, A., 2001. Kosten- und nutzenorientiertes Qualitätscontrolling. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 3, s. 76-79.

SASSE, A., 2000. Systematisierung der Qualitätskosten und der Abweichungskosten für das Qualitätskostenmanagement. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis Qualitätscontrolling, s.43-55.

Sedliačiková, M., Šatanová, A., Foltínová, A., 2012. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 52, č. 9, s. 148-159.

STAŇEK, V., 2003. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0456-0.

STN EN ISO 9001: 2008. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, november 2008.

ŠATANOVÁ, A., 2002. Manažment kvality. Zvolen: LSDV TU vo Zvolene. ISBN 80-89029-60-4.

Šatanová, A., Potkány, M., 2004. Controlling – moderný nástroj riadenia podniku. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 52, č. 2, s. 148-165.

Šatanová A. a kol., 2008. Manažérstvo kvality. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene. ISBN 978-80-228-1928-2.

Šatanová, A., Gejdoš, P., 2010. Ekonomika kvality. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2123-0.

ŠESTÁK, M., 2002. Náklady na kvalitu známe i neznáme. KVALITA, 2, s. 40.

WILDEMANN, H., 2000. Qualitätscontrolling in Industrieunternehmen. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 1, s.11-17.

Zgodavová, K., 2002. Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb: teoretické východiská a prax v Slovenskej republike. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 50, č. 6, s. 1005-1021.