1/2016-085-Dankiv

Posted on by

Dankiv Yosip

Professor, PhD., Head, Accounting and Audit Chair,

Uzhgorod National University

10/9 Glenca Str., Uzhhorod, 88000, Ukraine

yosyp.dankiv@uzhnu.edu.ua

 

Ostapyuk Myroslav

PhD., Professor, Carpathian Institute of Business

12 Tchaikovsky Str., Ternopil, 46011, Ukraine

mirek8844@gmail.com

 

Ostapyuk Pavel

Student of the Ecology and environmental protection Faculty,

Lviv Polytechnic National University

12, Stepan Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine

Ostapsonp@gmail.com

 

ENVIRONMENTAL EXPENDITURES IN UKRAINE

(ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS)

 

Abstract: The article provides the propositions as well as scientific and practical justification of the total expenditure and losses in the sphere of industrial influence on the environment and natural resources management. Environmental expenditures are interpreted as one of the functional concepts of the economic ecology which scientifically implements the principle of sustainable development of economic and ecological systems generally accepted in the world practice. The current state and development of the economy needs the elaboration and application of the mana­ging methods that would reflect the natural balance towards the minimal adverse effects or would lead to the improvement of the nature’s potential. It, in turn, requires the economic entities‘ assessment of environmental impacts and implementation of environmental protection measures. The main instrument and the chief source of information in the scientific work that would solve these assignments at the enterprise level is bookkeeping or accounting of nature resources management. Apart from organizational aspects of accounting, the research pays special attention to the question of auditing, reporting as well as forming of the legal basis. Therefore, the present study is a compact synthesis in terms of forming legal, organizational, methodological, economic foundations of establishing and developing accounting in industrial enterprises of Ukraine in the direction of creating its new object – ecological expenditures.

Keywords: ecology, ecological accounting, principles of ecological accounting, ecological expenditures, environmental management account­ting, environmental management, ecological auditing, law, manufactu­ring, enterprise.

JEL Classification: Q20, Q28

 

EKOLOGICKÉ výdavky NA UKRAJINE

(ÚČTOVNÍCTVO A PRÁVNE ASPEKTY)

 

Abstrakt: Článok ponúka vedecké a praktické odôvodnenia kom­plexných výdavkov a strát na oblasť priemyselnej výroby a jeho vplyv na životné prostredie a prírodné zdroje. Výdavky na ekológiu sú považované za jednu z funkčných koncepcií ekonomickej ekológie, ktoré vedci implementujú na princípe trvalého ekonomického rastu a ekologických systémoch všeobecne akceptovaných vo svetovej praxi. Súčasný stav a rozvoj ekonomiky potrebuje vypracovanie a aplikáciu manažérskych metód, ktoré reflektujú prirodzenú vyváženosť medzi minimálnymi nežiaducimi účinkami, alebo vedú ku zlepšeniu prírodného potenciálu. To vyžaduje od ekonomických subjektov účtovanie environmentálnych dopadov a implementáciu nástrojov ekologickej ochrany. Hlavným nástrojom a zdrojom informácií vedeckej práce, ktoré by tieto problémy riešili na úrovni podnikov je účtovníctvo alebo manažment účtovníctva prírodných zdrojov. Okrem organizačných aspektov účtovníctva sme sa zamerali sa na otázky audítu, podávanie správ, ako aj formovania normatívno-právneho rámca. Preto predkladaná štúdia predstavuje kompaktný útvar právnych, organizačných, metodických, ekonomických základov pre zavedenie a rozvoj účtovníctva v priemyselných podnikoch Ukrajiny priamo k vytvoreniu nového objektu – výdavkov na ochranu životného prostredia.

Kľúčové slová: ekológia, ekologické účtovníctvo, princípy ekologického účtovníctva, náklady na ochranu životného prostredia, ekologické manažérske účtovníctvo, ochrana životného prostredia, audít ochrany životného prostredia, právo, výroba, podniky.

 

Bibliography

 

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2007. Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Znannia. -469s. ISBN 966-346-261-2.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2008: Accounting Information in Business Management /Marek Pribula [ED.] Inovacie podnikanie spolocnost.// Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie podnikanie a inovacie podnikatel’ckych aktivit III/// Y.Dankiv, M. Ostapuyk. – Intermatioonal school of management Slovakia. Presov: VSMP ISM. C.36-40.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2015. Istorychni narysy oblikovo-pravovoi kultury: Yevropa i Ukraina (vid zarodzhennia do nashykh dniv) [Historical Essays accounting and legal culture: Europe and Ukraine (from inception to the present day)]. Uzhhorod: UzhNU, Hoverla. – 160 s. [in Ukrainian], ISBN 978-966-2095-98-2.

DANKIV, Y. YA., LUCHKO, M. R., OSTAPIUK, M. YA., 2007. Bukhhalterskyi oblik v haluziakh ekonomiky [Accounting] [And accounting industry in the economy]. Kyiv: Znannia. – 243 s. [in Ukrainian], ISBN 966-346-265-5.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., DANKIV, V. Y., 2014. Tariff norming of wages // Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house “BREZZE”, Montreal, Canada. – S. 226-231. [in Ukrainian]. ISBN 978-1-926711-19-5.

DANKIV, Y., OSTAPIUK, M., DANKIV, V., 2013. Okhorona pratsi na pidpryiemstvi (orhanizatsiino-pravovi ta oblikovo-analitychni aspekty) [Safety at work in the enterprise (organizational, legal and accounting and analytical aspects)]. Accounting and Auditing, 6, S.47-51. [in Ukrainian].

DZHYHYREI, V. S., 2002. Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Ecology and Environmental Protection] Kyiv: Znannia. – 203 s. [in Ukrainian], ISBN 966-620-180-9.

MAKSYMIV, L. I., 2004. Innovatsiini pidkhody v bukhhalterskomu obliku: ekolohichnyi i sotsialnyi aspekty [Innovative approaches in accounting, environmental and social aspects]. Menedzhment pryrodnyh resursiv, ekologichna i lisova polityka. Naukovyi visnyk — Management of natural resources, environmental and forest policy. Scientific bulletin, 4.2, S.24 – 33. [in Ukrainian].

OSTAPIUK, M. YA., DANKIV, V., SAVINSKYJ, V., 2013. The history of the development and organization of production // Krymskyi ekonomichnyi visnyk – Crimean Economic Bulletin, 3 (04). – S.170-176. ISSN 2306-0115.

SUKHAREV, S., CHUNDAK, S., SUKHAREVA, O., 2006. Osnovy ekolohii ta okhorony dovkillia [Fundamentals of Ecology and Environmental]- Kyiv.Tsentr navchalnoi literatury. – 394 s.[in Ukrainian], ISBN 966-36-229-7.

ZHUK, V. M., 2012. Ekolohichni aspekty bukhhalterskoho obliku v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Environmental aspects of accounting in agricultural production].Agroecology magazine, 2. S.18-23.

EUROPEAN UNION, 1993. “The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)” was adopted on the 29 of June 1993.