2-2022-039-sramel

Posted on by

Šramel Bystrík
Associate professor, Doctor of Law, Doctor of Philosophy
Katedra politických vied, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika
bystrik.sramel@ucm.sk
Michal Stanislav
Doctor of Law
Katedra politických vied, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika
michal1@ucm.sk

ZÁSAH DO POKOJNÉHO STAVU – BUDÚCNOSŤ ALEBO OBSOLENCIA

Abstrakt Obyvatelia miest a obcí v podmienkach slovenskej platnej právnej úpravy disponujú niekoľkými právnymi prostriedkami nápravy, v prípade vzniku tzv. susedských sporov alebo sporov s obcou. Medzi tieto nástroje nápravy radíme napríklad inštitút sťažnosti, inštitút zásahu do pokojného stavu, inštitút petície, inštitút žaloby. Každý z vyššie uvedených právnych nástrojov má odlišné predpoklady pre uplatnenie, vyžaduje čiastočne alebo úplne zainteresovanie, vyžaduje iný pomer finančných nákladov a jeho riešenie má iný časový rámec. Tak isto rôznorodosť právneho charakteru každého inštitútu vyžaduje jeho aplikáciu vo vopred danej zákonom vymedzenej situácii. Nesprávne aplikovanie inštitútu nemusí mať za následok iba nevyriešenie vzniknutého sporu ale môže byť s ním spojené aj rôznorodé negatívum, či už v podobe právnej zodpovednosti alebo potreby vynaloženia finančných nákladov, prípadne potreba právneho zastúpenia. Podľa nás je práve z tohto dôvodu potrebné logicky a zrozumiteľne bližšie priblížiť vybrané právne nástroje laickej verejnosti a zároveň v odbornej rovine identifikovať ich právnu efektivitu, dopad na predmetný spor a taktiež aj dopad na ich autora. Okrem toho je potrebné posúdiť aj opodstatnenosť daných právnych nástrojov v kontexte menia-ceho sa charakteru susedských sporov priamo ovplyvnených všeobecným progresom. Pre potreby príspevku sme zvolili ako prvé, hĺbkové a kom-plexné analyzovanie inštitútu zásahu do pokojného stavu. Tento inštitút disponuje viacerými právnymi ale aj vecnými zaujímavosťami. V rámci príspevku sa taktiež budeme venovať návrhom de lege ferenda v kontexte zistených poznatkov pri skúmaní vybraných právnych nástrojov.

Kľúčové slová: pokojný stav, správne právo, súd, obec, obyvateľ.

JEL classification: K15, K19, K39