2-2022-070-ambrozy

Posted on by

Ambrozy Marián

Associate professor,
PhD in Systematic philosophy
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
ambrozy@ismpo.sk

Polačko Jozef
Doctor of Political sciences, Doctor of Theology, Doctor of Ethics
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
admin@ismpo.sk

DOC. PHDR. MICHAL BOCHIN, CSC. (1949 – 2022)

Dňa 19. augusta 2022 nás vo veku 72 rokov navždy opustil náš drahý kolega doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

Michal Bochin pôsobil na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 14 rokov, od roku 2008. Okrem toho pôsobil na mnohých ďalších vedeckých pracoviskách, neustále pracoval aj individuálne a v rôznych formách odovzdával nadobudnuté poznatky ďalším nasledovateľom. Zaujímal sa popri inom aj o vojenskú históriu a aktívne participoval na udržiavaní pamiatky zosnulých vojakov z rôznych štátov na vojenských cintorínoch na Slovensku, za čo bol aj viackrát medzinárodne ocenený. Mal obrovský prehľad v mnohých oblastiach, profesijne sa však po celú kariéru najviac zaoberal politickými vedami. Vedeckú hodnosť kandidáta vied obhájil na prestížnej Lomonosovej univerzite.
Docent Michal Bochin sa celý život zameriaval na dialektický aspekt politológie. Kľúčová časť jeho vedeckej činnosti spočívalo predovšetkým v analýze politického procesu ako dynamicky meniacej sa entity. Docent Bochin sa venoval aj filozofickej stránke politického procesu, ktorý vnímal najmä cez prizmu Hegelovej dialektiky. Jeho poľom záujmu bola teoretická politológia, úzko prepojená s oblasťou sociálnej filozofie. Čas-to hovorieval, že umenie politológa nespočíva v komparácii politických systémov jednotlivých krajín, ale v odhalení podstaty procesuálnej stránky politiky. Spomínaný vedecký záujem ho sprevádzal celý pracovný život. Uvedomoval si, že politický proces je spôsobom existencie a fungovania politického systému. Docent Bochin sa zaoberal základnými kategóriami a teoretickou analýzou politického systému. Záležitosti, ktoré väčšina autorov považuje za jednoznačne dané, analyzoval v hlbších súvislostiach opierajúc sa o práce najvýznamnejších svetových politológov.
Okrem mnohých vedeckých článkov a príspevkov vydal na danú tému aj niekoľko monografií. Meritom ich záujmu je samotná podstata politického systému, analýza jeho štruktúry, problematika rovnováhy a lineárnosti politického systému, či vnútorné aspekty jeho fungovania. Možno povedať, že poľom jeho vedeckého záujmu bola predovšetkým teória a fenomenológia politického systému. Politológ Michal Bochin vnímal ako biele miesto malý dostatok teoretických analýz, systematizácie zložitých otázok a ich vyjadrenia pomocou jednotného pojmovo – kategoriálneho systému. Vo svojej tvorbe sa usiloval túto medzeru zaplniť. Trojrozmerné vnímanie politiky cez ujasnenie kategórií politického usporiadania vnímal ako blížiace sa Weberovmu chápaniu univerzálnej racionality.
Docent Bochin sa vo svojej poslednej knihe snažil predovšetkým vedecky opísať procesné aspekty politického života. Konkrétne najmä tie, ktoré korešpondujú s mnohostrannou politickou činnosťou subjektívneho činiteľa. Témou spomínanej monografie je predovšetkým politické ustanovenie a rozhodovanie, konštituovanie politického systému, reprodukčná fáza politického systému a kontrolná fáza politického systému.
Odchodom docenta Michala Bochina slovenská politologická obec stratila významného teoretika, ktorý mapoval a autorsky zapĺňal biele miesta, objavujúce sa v tvorbe iných politológov naozaj zriedkavo. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj teórie politiky, politického systému a politického procesu. Tieto chápal ako neustále sa opakujúce cyklické procesy a vo svojej tvorbe dešifroval jednotlivé ich fázy. Uvedené témy zároveň rozvíjal s ďalšími mladšími kolegami, ktorým sa usiloval vysvetliť svoje chápanie problematiky a aplikáciu zahraničných teórií politického systému s ohľadom na špecifiká stredoeurópskeho priestoru. Zároveň im dával priestor aktívne sa zapojiť do procesu spracovania tém a mimoriadne vítal všetky nové pohľady, podnety, ale aj otázky, s ktorý-mi jednotliví jeho nasledovatelia a spolupracovníci prichádzali.

Odchodom nášho drahého Miška sme zároveň prišli o kolegu, ktorý bol za každých okolností maximálne ochotný pomôcť, či poradiť, aj bez nároku na vlastné záujmy. Kedykoľvek sa naňho mohli obrátiť mladší i starší kolegovia, vždy ich vedel a chcel posunúť ďalej. Do kolektívu prinášal dobrú náladu, pokoj a dôveru. Bol vždy presný, zodpovedný a spoľahlivý a aj napriek enormným vedomostiam a skúsenostiam vždy veľmi skromný. Bol múdry v rozhodovaní, v hodnotení v komisiách, či už na štátniciach, rigoróznych skúškach, či na skúškach MBA. Žiadnu z tém nepokladal za nezaujímavú. S veľkým záujmom vždy počúval študentov a snažil sa pomáhať im najmä rozširovaním obzorov a usmernením ku komplexnejšiemu vnímaniu vedeckých problémov. Neustále rozširoval svoje vedomosti a poznatky a bol mimoriadne ústretový a chápavý. Patril medzi najlepších ľudí, akých sme poznali a s akými sme mali tú česť spolupracovať.

Blaženyj pokoj i vičnaja pamjať!