2/2021-022-slomski

Posted on by

Słomski Wojciech
Professor, PhD in Philosophy of culture
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
slomski@vizja.pl

EKONOMICKÉ DILEMY DNEŠNÉHO SVETA

Abstrakt. Dôležité ekonomické otázky predstavujú často zložité dilemy, na ktoré je možné dať rôzne odpovede, čo potvrdzuje aj historická skúsenosť. V klasických ekonomických teóriách zohráva svoju úlohu snaha o hľadanie motivácie človeka k dosahovaniu zisku a o fungovanie podnikov. Na samotný zisk je však možné nazerať rôznymi spôsobmi. V dnešnej dobe sa objavuje čoraz viac teórií spochybňujúcich pôvodné nazeranie na absolútnu pozíciu zisku ako hlavnej motivácie k podnikateľskej činnosti. Úlohou článku je definovať aj ďalšie ekonomické dilemy, ktorými sa zaoberajú dnešní autori v rôznych oblastiach vedeckého výskumu.

Kľúčové slová: ekonomika, dilemy, hospodárska etika.

JEL classification: B10, B12, B20, B29