1/2022-005-fekiac

Posted on by

Fekiač Sedláková Iveta

Assistant professor, PhD in Economics
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
sedlakova@ismpo.sk

BENEFITY A KONTROVERZIE FENOMÉNU

SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV

Abstrakt. Friedman tvrdí, že sloboda i bohatstvo pramenia z realizácie vlastnej zodpovednosti. Vplyv ńtátnych regulácii považoval za nežiadúci. V oblasti implementácie spoločenskej zodpovednosti vńak práve zohráva ńtát spolu s nadnárodnými korporáciami veľmi dôležitú rolu. Spoločensky zodpovedné podnikanie vo svojich základných pilieroch patrí medzi vńeobecne akceptovanú koncepciu. Ziskovosť je cieľom podnikateľských subjektov, dôležitý je ale aj prvok realizácie slobody. Článok sa zaoberá benefitmi a kontroverziami menovanej koncepcie. Poukazuje na najčastejńie argumenty, ktoré sú používané v neprospech jej implementácie, ale aj na kontraargumenty podporujúce jej zavádzanie vo firemnom prostredí.

Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť podnikov, ziskovosť, podnikanie.

JEL classification: B20, A13, M14