1/2016-123-Madzinova

Posted on by

Madzinová Renáta

PhD (Economics), Assistant Professor,

College of International Business ISM, Presov, Slovakia

1 Duchnovitch Square, Presov, 080 01, Slovak Republic

madzinova@ismpo.sk

 

PRIVATIZATION IN SLOVAKIA: SUCCESSES AND FALLS

 

Abstract: All countries of the former Eastern bloc have undergone through privatization. The enterprises belonging to the state ownership transferred into private enterprises of various forms. In the countries once benefited from the centrally planned economy, the process of privatization took place with many problems. The impact of policy decisions on economic life under the transfer of state to private ownership in the Slovak Republic has had long-lasting negative consequences, which are not yet in a coherent form overcame. Unanswered question is what percent of property is to be owned by the state and of private individuals. Although the paper do not have an answer about the percentage distribution of property in the country, based on the analysis situation in Slovakia, the author makes suggestions and recommendations on how to realise privatization in the country.

Keywords: privatization, state property, government, voucher privatization, large-scale privatization.

JEL Classification H82, P31

 

PRIVATIZÁCIA NA SLOVENSKU – ÚSPECHY A PÁDY

 

Abstrakt: Všetky krajiny bývalého východného bloku prešli procesom privatizácie. Podniky, ktoré patrili do štátneho vlastníctva sa rôznym spôsobom transformovali na súkromné spoločnosti. Ani v jednej krajine, ktorá využívala centrálne riadené hospodárstvo proces privatizácie neprebiehal bez problémov. Pri prevode štátneho vlastníctva do súkromného často na Slovensku víťazili nielen ekonomické, ale politické rozhodnutia. Vplyv politických rozhodnutí na ekonomický život v krajine má dlhotrvajúce negatívne následky, ktoré zatiaľ nie sú v ucelenej podobe spracované a prezentované ani v jednej krajine, ktorá transformačným procesom prešla. Nezodpovedanou otázkou je aj to, aká veľká časť majetku má byť vlastnená štátom a aká časť súkromnými osobami. Napriek tomu, že príspevok neodpovedá na otázku percentuálneho rozdelenia vlastníctva majetku v krajine, na základe analýzy situácie na Slovensku dáva návrhy a odporúčania na postup privatizácie v krajine.

Kľúčové slová: privatizácia, štátny majetok, vláda, kupónová privatizácia, veľká privatizácia.

 

Bibliography

 

BEBLAVÝ, M., 1999. Privatizácia insidemi: Za akých podmienok sa oplatí „tunelovať“. In: Seminárny bulletin – Správa a riadenie podnikov. INEKO. Dostupné na: www.ineko.sk/file_download/15/riadenie_podnikov_1.pdf

BAČIŠIN, V., 2012. Pred dvadsiatimi rokmi sa rozbiehala kupónová privatizácia. Dostupné na: http://www.derivat.sk/files/casopis%202012/2012_August_Kuponka.pdf

KAVICKÝ, R., 2014. Štvrťstoročie privatizácií (1. časť). Dostupné na: http://www.nextfuture.sk/ekonomika/stvrtstorocie-privatizacii-1-cast

KAVICKÝ, R., 2014b. Štvrťstoročie privatizácií (2. časť). Dostupné na: http://www.nextfuture.sk/ekonomika/stvrtstorocie-privatizacii-2-cast/

KUHN, I., 2013. Spomienky na Margaret Thatcher. Online. Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4905

MIKLOŠ, I., 1996. Prepojenie ekonomickej a politickej moci v privatizačnom procese.

MIKLOŠ, I., 1995. Riziko korupcie v procese privatizácie. Bratislava: Klub Windsor.

SCHMIDT, K., M., SCHNITZER, M., 1997. Methods of Privatization: Auctions, Bargaining, and Giveaways. In: GIERSCH, H. (ed). Privatization at the End of the Century. Berlin: Springer. Online. Available on:

SOWA, B., 2001. Rola malych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacij na przykladzie Polski poludniowo-wschodniej. In: Prawo – Asministracja – Gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 7. Przemysl. ISBN 83-88009-82-6.