2/2022-026-kurnicki

Posted on by

Kurnicki Leszek
Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa
Stanisława Moniuszki 1A,
00-014 Warszawa, Poľsko
lech@kurnicki.eu

POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTW EURAZJI

Streszczenie. Artykuł jest próbą przedstawienia kluczowych kierunków współdziałania państw postradzieckich w sprawach rozwoju energetyki. Sektor energetyczny staje się jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego. Zadanie utworzenia wspólnego rynku energetycznego państw uczestników Eurazjatyckiej Przestrzeni Gospodarczej, a następnie Wspólnego Eurazjatyckiego Obszaru Energetycznego, jest jednym z ważniejszych w procesie integracyjnym. Jako podstawowe zadania polityki energetycznej państw EaWG jawią się np. kształtowanie wspólnego dla wszystkich państw EaWG hurtowego rynku energii elektrycznej i mocy, racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i paliwowo-energetycznych czy rozszerzanie współpracy w opanowaniu nowych złóż surowców węglowodorowych, przetwarzanie i transport w celu wyeksportowania. Istotny wydają się również rozwój potencjału tranzytowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stworzenie warunków stałego wzrostu gospodarczego.

Słowa kluczowe: energetyka, Eurazja, infrastruktura energetyczna, państwa postradzieckie, rynek energii, wspólna polityka energetyczna.

JEL classification: Q40, Q47, Q48