2/2015-114-Kassay

Posted on by


Štefan KASSAY, Marián AMBROZY

EDUCATION – MONEY SHOULD BE BACKED BY GOLD, A UNIVERSITY DEGREE SHOULD BE BACKED BY KNOWLEDGE

 

Abstract

Our work gives us our everyday bread therefore we still believe that education should focus mainly on teaching us how to master our jobs and all necessary procedures, technologies and tools on the state-of-the-art level. We do not mean that knowledge of other kind is useless. There are many different professions and modern people deem general intelligence important too. We all need to broaden our horizons and expand our knowledge from other fields. For example, technicians should know a lot about psychology of work. Similarly, psychologists should understand the work of technicians and develop their skills to be able to use modern technologies in the cognitive process. This obviously includes also the ability to use equipment necessary for improving the quality and precision of laboratory results and clinical practice itself. Education is a general term for educational system and adult education, upbringing and education, tuition and training, teaching and out-of-school education, pedagogy and andragogy.  Our study deals with relations among curricula, requirements of practice and the system of sciences. We pay attention also to pedagogical and didactical viewpoints and we analyse them within the context of economy. The aim of the paper is to clarify some of the aspects of relations between economic needs of companies and the discrepancies between these needs and real outcomes of the current educational system in our geopolitical space.

Keywords: education, university, business, credentialism, practice, employment

Bibliography

ALEXY JÚLIUS, 2009. Etická a ekonomická solidarita v súčasnom krízovom prostredí, In: Personálny manažment – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy, Trenčín, ISBN 978-80-8075-403-7. pp. 6 – 14

AMBROZY, MARIÁN, 2009. Vplyv školskej reformy na gymnáziách v kontexte presahu vzdelanosti do informačného aspektu ekonomiky, In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie, Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-8084-470-7. pp. 111 – 118

ANDRÁŠIK, LADISLAV, 2014. Slepé uličky Meinstrímovej ekonómie, In: Univerzita ako miesto dialógu, Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-561-0197-1. pp. 20 – 38

BLAŽEJ, ANTON. 2011. Udržateľný rozvoj – základná rozvojová paradigma 21. storočia. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pred dnešný svet. Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-8084-737-1. pp. 50 – 51

BODNÁR, JÁN, 2005. Na hraniciach filozofie a vedy, Bratislava: Veda, p. 222. ISBN 80-224-0828-X.

GENIUSAS, SAULIUS, 2009. “Ethics as Second Philosophy, or the Traces of the Pre-ethical in Heidegger’s Being and Time”, Santalka: filosofija, komunikacija 17(3): pp. 62–70

HEIDEGGER, MARTIN, 2004. Otázka techniky. In: HEIDEGGER, MARTIN, Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, ISBN 80-7298-083-1. pp. 7 – 35

HEJNÝ, MILAN – KUŘINA, FRANTIŠEK, 2009. Dítě, škola a matematika, Praha: Portál, p. 240. ISBN 978-80-7367-397-0.

HRAŠKO, JURAJ, 2014. Trvalo udržateľný rozvoj – ilúzie či realita?. In: Univerzita ako miesto dialógu. Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-561-0197-1. pp. 51 – 60

KASSAY, ŠTEFAN, 1999. Škola a prax v optike budúceho tisícročia. In: Hospodárske noviny 16.12.1999, ISSN 1335 – 4701.

KASSAY, ŠTEFAN, 2014. Podnik a podnikanie V. – Učenie a rast. Bratislava: Veda, p. 645. ISBN 978-80-2241-368-8

KRUPOVÁ, IVANA, 2009. Filozofické a spoločenské východiská využívania výskumných a bádateľských metód. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I.. Levoča: Verbum, ISBN 978-80-8084-490-5., pp. 325 – 334

LIPTÁKOVÁ, ERIKA – KOĽVEKOVÁ, GABRIELA, 2015. Podnikateľské vzdelávanie ako súčasť terciárneho vzdelávania. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Vol. 15, No. 4, ISSN 1335 – 9185. pp. 51 – 56

LUBY, ŠTEFAN – LUBYOVÁ, MARTINA, 2014. Etické aplikácie nanovedy a nanotechnológií. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pred dnešný svet „“Univerzita ako miesto dialógu“. Ružomberok: Verbum, 978-80-561-0151-3., pp. 91 – 99

MATLOVIČ, RENÉ, 2014. Koncept spoločensky relevantnej univerzity – východisko zo súčasnej krízy identity univerzity?. In: KÓNYA, PETER. Univerzita v kontexte zmien. Prešov: PU, ISBN 978-80-555-1279-2., pp. 11 – 29

MIHINA, FRANTIŠEK. 2014. Universitas – institutio moderna? In: KÓNYA, PETER. Univerzita v kontexte zmien. Prešov: PU, ISBN 978-80-555-1279-2., pp. 30 – 40

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS. 1989. Duch zákonov, Bratislava: Tatran, p. 597, ISBN 80-222-0096-4.